Palvelun sopimus- ja käyttöehdot yrityksille ja organisaatioille

Yleistä

Näitä yleisiä käyttö- ja sopimusehtoja sovelletaan PeiDei Oy:n tarjoamaan PeiDei -sovellukseen (jäljempänä PeiDei tai PeiDei -palvelu) ja toimeksiantajana toimivan työnantajan väliseen sopimussuhteeseen. 

PeiDei -palvelu toimii yhteystietojen, sekä osaamiseen liittyvien tietojen välittäjänä. 

Palvelu on integroitu teknologiatoimittajana toimivan RX Enterprise Oy:n asiakasrekisteriin. Palvelu on välittömästi käytettävissä, kun kirjautuminen on onnistunut.

Palvelun tarkoitus ja tavoite

PeiDei Oy:n tarjoamassa palvelussa työnantaja voi hallinnoida omaa rekrytointiaan ja jättää yhteydenottopyyntöjä potentiaalisille työnhakijoille. 

Tarkoituksena on, että työnantaja löytää palvelun avulla yritykseensä sopivan työntekijän. Sovelluksessa työnantaja määrittelee itse hakemansa työntekijän vaatimukset. 

Työnantaja toimii tässä palvelussa toimeksiantajana ja ilmoittaa PeiDei -palvelun kautta etsivänsä työntekijää, jonka jälkeen PeiDei yhdistää ja tarjoaa sopivia työnhakijaehdokkaita tehtävään, työantajan määrittelemän palkkaresurssin puitteissa. 

Työnantaja saa PeiDei-palvelun kautta käyttöönsä työnhakijan antamat osaamiseen, kokemukseen ja koulutukseen liittyvä tiedot. Työnhakijan tiedot toimitetaan työn tarjoajalle anonymisoituina, eli nimettömänä, ja ilman tarkkoja tietoja esim. aikaisemmista työnantajista. Anonyymin rekrytoinnin tarkoituksena on, ettei työnantaja tiedä työnhakijan henkilöllisyyttä ennen työhaastattelua, ja että valinta tehdään osaamisen ja kokemuksen perusteella ilman syrjintää.

PeiDei ehdottaa työnantajalle sopivia työnhakijoita, joiden osaamisesta ja kokemuksesta työnantaja voi saada lisätietoa voimassa olevan hinnaston mukaan. Kun olet kiinnostunut yrityksellesi tarjotusta työnhakijasta, voit jättää hänelle haastattelupyynnön PeiDei-palvelun kautta. 

Mikäli työnhakija on kiinnostunut tarjoamastasi työstä, hän hyväksyy haastattelupyynnön PeiDei-palvelun kautta anonyymisti. Tämän jälkeen voitte sopia kaikista työsuhteeseen liittyvistä asioista vapaasti.

Palvelun hinta ja maksujen määräytyminen

PeiDei veloittaa maksuja palvelun aikana tapahtuvien toimintojen, sekä haastatteluun ja/tai rekrytointiin johtaneen työsuhteen perusteella. Maksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Rekrytoinnin katsotaan toteutuneen, kun työnantaja ja työntekijä solmivat keskenään työsopimuksen, toimeksiantosopimuksen tai alihankintasopimuksen puolen vuoden sisällä siitä, kun työnhakija on ottanut yhteyttä työnantajaan hyväksymällä haastattelukutsun.

PeiDein ja työnantajan välisen toimeksiannon eli rekrytoinnin katsotaan toteutuneen, kun työnhakija työllistyy yritykseen, riippumatta siitä, työllistyykö työnhakija alun perin suunniteltuun tehtävään yrityksessä. 

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

PeiDein tarjoamassa palvelussa työnantaja voi hallinnoida yrityksensä tietoja. Työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa palveluun totuudenmukaiset tiedot.

Kun työntekijä on ottanut työnantajaan yhteyttä, työnantaja on velvoitettu ilmoittamaan prosessin etenemisestä PeiDeille, riippumatta siitä johtiko yhteydenotto työsuhteeseen vai ei. Ilmoitus on tehtävä kuukauden sisällä työhaastattelusta. Saat ilmoittamiseen erilliset ohjeet.

Työnantajalla on oikeus tehdä työsopimus työhakijan kanssa itsenäisesti. Palvelumme edellytyksenä on kuitenkin se, että työnantaja sitoutuu maksamaan työntekijälle vähintään alan TES:n mukaisen palkan.

PeiDei myöntää työtä tarjoavalle organisaatiolle oikeuden käyttää palvelua ja sen sisältöä vain yrityksen sisäiseen käyttöön, eikä palvelun sisältöä tai sen kautta saatuja tietoja saa kopioida tai jakaa ulkopuolisille. Työnantaja ei myöskään saa käyttää palvelua näiden käyttöehtojen, Suomen lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Työnantajalla on voimassa olevan tietosuojalain, sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus taata työnhakijoiden tietosuoja. Tämä tarkoittaa sitä, että teihin yhteydessä olleiden työnhakijoiden henkilötietoja, ei saa kertoa ulkopuolisille ilman työnhakijan suostumusta tai muuta lainmukaista perustetta.

PeiDei Oy:n oikeudet ja velvollisuudet, sekä vastuunrajoitukset

PeiDei-palvelu pyrkii kohtuudella selvittämään, että työntekijät, joille työnhakuilmoitus ja työnantajan yhteystiedot esitellään, vastaavat ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja kokemukseltaan, palkkatoiveeltaan, sekä sijainniltaan työtä tarjoavan yrityksen ilmoittamia toiveita. PeiDein tarkoituksena on saattaa yhteen toisilleen sopivat työnhakijat ja työnantajat, eikä sillä ole velvollisuutta perustella valintojaan.

Tässä palvelussa PeiDei toimii vain yhteystietojen, sekä työntekijän itsensä antamien ammattiosaamiseen liittyvien tietojen välittäjänä, eikä siten ole vastuussa tietojen oikeellisuudesta. PeiDei ei myöskään haastattele työnhakijoita henkilökohtaisesti, eikä ota kantaa työnhakijoiden todelliseen osaamiseen tai siihen, soveltuuko ehdotettu hakija työhön. PeiDei ei vastaa mahdollisesta työnantajalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu siitä, ettei työnhakija ole antanut PeiDei-sovellukseen oikeita tai riittäviä tietoja.

PeiDei ei toimi palvelussa työnantajana, eikä toimi henkilöstövuokrausperiaatteella, eikä näin ollen myöskään vastaa työnantajavelvoitteista. Tästä syystä PeiDei ei myöskään vastaa mahdollisista ongelmista uuden työntekijän kanssa, esimerkiksi työnhakuun, työsuhteeseen tai työsopimukseen liittyen. 

PeiDein rooli on saattaa työnhakija ja työntekijä yhteen, ja toimia juridisesti vain yhteystietojen, sekä ammattiosaamiseen liittyvien tietojen välittäjänä.

Sopijapuolet eivät vastaa toisiaan kohtaan mahdollisista välillisistä tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista.

PeiDei pyrkii pitämään palvelun käytettävissä, aina kun se on teknisesti mahdollista. Emme kuitenkaan voi taata, että palvelu toimii aina keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi.

Palvelu sisältöineen tarjotaan käyttöön ”sellaisena kuin se on”. PeiDei ei vastaa palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta. 

PeiDeillä on oikeus muokata tai muuttaa palvelua, sekä lopettaa tai sulkea palvelu, tai peruuttaa yksittäisen käyttäjän käyttöoikeus ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittelyn ehdot

Osapuolet ymmärtävät, että PeiDei-palvelun toteuttaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä ja luovuttamista osapuolten kesken. 

Kumpikin osapuoli käsittelee henkilötietoja itsenäisenä rekisterinpitäjänä omaan lukuunsa.

Kumpikin osapuoli sitoutuu informoimaan työnhakijoita asianmukaisella ja riittävällä tavalla henkilötietojen käsittelystään.  

Kumpikin osapuoli sitoutuu käsittelemään toisen osapuolen sille luovuttamia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

PeiDei huolehtii asianmukaisesti henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä, sekä tietoturvasta. PeiDei ei kuitenkaan voi taata palvelun sisällön tai sovelluksen kautta välitettävien tietojen tietoturvaa. PeiDei ei vastaa mahdollisista palvelun kautta leviävistä haittaohjelmista, eikä myöskään vastaa työnantajan palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista tiedoista tai sisällöstä.